Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Gegevens van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
 • Artikel 9 – Verplichtingen van Fischer Race Engineering bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Betaling
 • Artikel 15 – Klachtenregeling
 • Artikel 16 – Toepasselijk recht
 • Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Fischer Race Engineering en de koper, waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. 3.Koper: wederpartij van Fischer Race Engineering, die handelt als privé persoon of in de uitoefening van bedrijf of beroep.
  Dag: kalenderdag.
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 5. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Fischer Race Engineering en de koper.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Gegevens van de ondernemer

Naam ondernemer:
Fischer Race Engineering

Adres:
Ramgatseweg 11G
4941VN Raamsdonksveer
KvK no 73087947
BTW no NL002341671B30

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fischer Race Engineering en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fischer Race Engineering en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Fischer Race Engineering zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Fischer Race Engineering en de koper.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Fischer Race Engineering gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fischer Race Engineering niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Een bindende overeenkomst komt tot stand tussen Fischer Race Engineering en koper wanneer de bestelling door Fischer Race Engineering is bevestigd per e-mail.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling door koper is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens. Als de koper frauduleuze of foutieve gegevens aan Fischer Race Engineering verstrekt dan heeft Fischer Race Engineering het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de koper te verhalen.

  

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Fischer Race Engineering mag de koper vragen naar de reden van herroeping. De kosten voor het retourneren van de producten zijn te allen tijde voor rekening van de koper.
  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 2. a) als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Fischer Race Engineering mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk aan Fischer Race Engineering.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in Artikel 6, vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Fischer Race Engineering. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Fischer Race Engineering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Fischer Race Engineering bij herroeping

 1. Fischer Race Engineering vergoedt alle betalingen van de koper, exclusief eventuele leveringskosten door Fischer Race Engineering in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Fischer Race Engineering aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Fischer Race Engineering gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die volgens specificaties van de koper vervaardigd zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

 1. Fischer Race Engineering staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Fischer Race Engineering zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Fischer Race Engineering kenbaar heeft gemaakt.
 3. Fischer Race Engineering zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  4. Fischer Race Engineering bepaalt de wijze van verzending en behoudt zich het recht voor om de bestelde goederen in deelzendingen te leveren.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fischer Race Engineering tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Fischer Race Engineering bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten eigendom van Fischer Race Engineering.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden bij aflevering, ophalen bij Fischer Race Engineering, bij het plaatsen van de bestelling in de webshop of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Fischer Race Engineering is gewezen op de te late betaling en Fischer Race Engineering de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Fischer Race Engineering gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fischer Race Engineering, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Fischer Race Engineering ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fischer Race Engineering binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De koper dient Fischer Race Engineering in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

  

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Fischer Race Engineering en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Fischer Race Engineering en koper, welke niet binnen de gestelde termijn in artikel 16 kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheidsbeperking


Het risico van het door Fischer Race Engineering ter reparatie of anderszins onder zijn beheer
aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Fischer Race Engineering, bij de wederpartij. De wederpartij dient in die voorkomende gevallen er voor zorg te dragen dat deze zaken ten aller tijde door hem verzekerd zijn tegen inbraak, diefstal,
brandschade en/of iedere andere vorm van beschadiging.
De koper is zich bewust van het feit hoe de producten gebruikt dienen te worden.

Onze producten geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. Koper dient zich bewust te zijn van de risico’s en gevaren van autosport. Fischer Race Engineering kan dan ook op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Producten bedoelt voor autosport, dienen niet voor op de openbare weg gebruikt te worden. Fischer Race Engineering is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuist gebruik van de producten.